Jak zostać członkiem PTTK?

Przyjdź do Oddziału PTTK w Wiśle, wypełnij Deklarację członka zwyczajnego PTTK oraz Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dołączając zdjęcie legitymacyjne, opłać wpisowe i składkę członkowską.

Deklarację członka zwyczajnego PTTK oraz Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można również pobrać poniżej:

Korzyści wynikające z członkostwa w PTTK:

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW);
 • rabaty PTTK (głównie w schroniskach PTTK, ale nie tylko). Lista obiektów, które udzielają rabatów na podstawie legitymacji PTTK znajduje się na głównej stronie www.pttk.pl;
 • możliwość wybierania i bycia wybieranym do władz PTTK;
 • możliwość zgłaszania wniosków dotyczących działalności PTTK;
 • noszenie odznaki organizacyjnej PTTK.

Obowiązki wynikające z członkostwa w PTTK:

 • przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK; uczestniczenie w działalności PTTK;
 • godne reprezentowanie imienia turysty polskiego;
 • regularne opłacanie składek członkowskich.

Kto może zostać członkiem PTTK:

 • obywatel polski lub cudzoziemiec, który ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych;
 • osoba niepełnoletnia w wieku od 16 do 18 lat, mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 • osoba małoletnia, w wieku poniżej 16 lat za zgodą jej przedstawicieli ustawowych.

Szczegółowe informacje o członkostwie w PTTK można uzyskać w Oddziale PTTK, Wisła ul. Lipowa 4a, bądź na stronie internetowej: https://www.pttk.pl/pttk/czlonk.php