blacha wisłą Koło Przewodników Beskidzkich
przy Oddziale PTTK w Wiśle
Strona główna odddziału

Krótki rys historyczny Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych w Wiśle

 

        Na początku był Oddział „Beskid Śląski” Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Cieszynie, który obejmował swoją działalnością tereny powiatu cieszyńskiego, w tym teren Wisły. W strukturach oddziału mieściło się między innymi Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych liczące w 1985 roku 116 osób.

W latach osiemdziesiątych członkowie PTTK mieszkający w Wiśle i okolicach, w tym wielu przewodników, uznali że nadszedł czas na utworzenie własnego, wiślańskiego oddziału. Inicjatywa ta spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem przez ówczesne władze z Naczelnikiem Miasta Wisły Tadeuszem Tomiczkiem i I Sekretarzem KM PZPR Tomaszem Szwerynem na czele. Na siedzibę nowego oddziału przeznaczono schronisko, były zameczek myśliwski Habsburgów, przeniesione z Przysłopia pod Baranią Górą do centrum Wisły.

Kolejnym krokiem było utworzenie koła przewodników w ramach nowego oddziału. W dniu 28.04.1987 w sali sesyjnej UM doszło do spotkania przedstawicieli władz miasta z przewodnikami zamieszkałymi lub pracującymi na terenie Wisły, na którym wybrano komitet zebrania założycielskiego koła przewodników w składzie: Henryk Cieślar, Henryk Hombek, Stefan Dorocki, Grażyna Winiarska i Józef Drobisz. W zebraniu uczestniczyło 25 przewodników.

W dniu 12.05.1987 w siedzibie Oddziału PTTK „Wisła” w Wiśle odbyło się zebranie założycielskie z udziałem przedstawiciela Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Bielsku-Białej – Stanisława Kellera i sekretarza Zarządu Oddziału PTTK „Wisła” – Heleny Skorupy oraz 22 przewodników. Kolejnych troje przewodników przysłało prośby o usprawiedliwienie nieobecności jednocześnie zgłaszając swój akces do no nowego koła. Wynikiem spotkania było podjęcie uchwały o treści „Utworzyć Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych przy Oddziale PTTK „Wisła” w Wiśle”.

 

Wybrano pierwszy zarząd koła w składzie:

Henryk Hombek                      -          prezes

Stefan Dorocki                        -          wiceprezes

Grażyna Winiarska                  -          wiceprezes

Irena Szturc                             -          sekretarz

Andrzej Pilch                           -          skarbnik

Maria Podżorska                     -          członek

Gustaw Krzok                         -          członek

Henryk Cieślar             -          członek

Wybrano również komisję rewizyjną w składzie:

Józef Drobisz                           -          przewodniczący

Andrzej Podżorski                   -          członek

Halina Hombek                       -          członek

W powyższym składzie władze koła działały do dnia 18.01.1989 r.

 

Do podstawowych zadań koła zaliczono:

1.      zrzeszanie osób posiadających uprawnienia przewodnickie

2.      obsługę ruchu turystycznego

3.      sprawowanie opieki, nadzoru i kontroli nad pracą przewodnicką członków koła

4.      organizację kursów dla kandydatów na przewodników

5.      prowadzenie szkolenia i dokształcania członków koła

6.      organizowanie akcji społecznych i popularyzatorskich z zakresu turystyki i krajoznawstwa

7.      prowadzenie działalności socjalno-bytowej dla członków koła

8.      współpracę z komisjami problemowymi ZO PTTK „Wisła”.

Do realizacji tych zadań nowy zarząd przystąpił z wielkim zapałem budując solidne podwaliny pod działalność koła w przyszłości.

 

Na przestrzeni minionych  lat kolejne zarządy koła przedstawiały się, jak niżej:

 

18.01.1989 – 13.02.1991 r.

Henryk Hombek                      -          prezes

Stefan Dorocki            -          wiceprezes ds. organizacji

Eugeniusz Smalcerz                  -          wiceprezes ds. szkolenia

Franciszek Drewniok               -          sekretarz

Edward Stec                           -          skarbnik

Gustaw Czyż                           -          członek

Małgorzata Sztwiertnia             -          członek

 

13.02.1991 – 10.06.1992

Zbigniew Cienciała                   -          prezes

Henryk Cieślar             -          wiceprezes ds. szkolenia do 6.09.1991

Bogumiła Czyż             -          wiceprezes ds. organizacji

Gustaw Czyż                           -          skarbnik

Irena Szturc                             -          sekretarz

Franciszek Drewniok               -          członek – redaktor

Józefa Gara                             -          członek

 

10.06.1992 – 28.09.1994

Zbigniew Cienciała                   -          prezes

Bronisław Pinkas                     -          wiceprezes

Irena Szturc                             -          sekretarz

Franciszek Drewniok               -          skarbnik i redaktor

Bogumiła Czyż                         -          członek

 

28.09.1994 – 6.11.1996

Stefan Dorocki                        -          prezes

Bronisław Pinkas                     -          wiceprezes

Franciszek Drewnik                 -          sekretarz

Andrzej Podżorski                   -          skarbnik

Anna Hussar                            -          członek ds. organizacji

 

6.11.1996 – 22.10.1998

Józef Ładoś                             -          prezes

Jan Jurczyński                          -          wiceprezes

Anna Pilch                               -          sekretarz

Andrzej Podżorski                   -          skarbnik

Gustaw Czyż                           -          członek

 

22.10.1998 – 27.10.2000

Józef Ładoś                             -          prezes

Jan Jurczyński                          -          wiceprezes

Sebastian Bestrzyński              -          wiceprezes ds. szkolenia

Ewa Pilch/Długosz                   -          sekretarz

Andrzej Podżorski                   -          skarbnik

Gustaw Czyż                           -          członek

Zbigniew Magnowski               -          członek

 

27.10.2000 – 22.11.2002

Sebastian Bestrzyński              -          prezes

Marian Wantulok                     -          wiceprezes

Ryszard Wrzecionko               -          wiceprezes ds. szkolenia

Andrzej Podżorski                   -          skarbnik

Ewa Długosz                           -          sekretarz

Zbigniew Magnowski               -          członek

Monika Matuszyk                    -          członek

 

22.11.2002 – 05.11.2004

Sebastian Bestrzyński              -          prezes

Marian Wantulok                     -          w-ce prezes d/s szkoleniowych

Zbigniew Magnowski               -          zastępca prezesa d/s szkoleniowych

Andrzej Podżorski                   -          skarbnik

Ewa Długosz                           -          sekretarz

Marcin Gunia                           -          członek

Janusz Studziński                     -          członek

 

05.11.2004 – 03.06.2005

Bogdan Kozieł             -          prezes

Sebastian Bestrzyński              -          w-ce prezes

Zbigniew Magnowski               -          w-ce prezes

Cezary Molin                           -          odpowiedzialny za szkolenia

Anita Binek                             -          sekretarz

Ewa Długosz                           -          członek

Henryk Cieślar             -          członek

 

03.06.2005 – 02.03.2007

Sebastian Bestrzyński              -          prezes

Zbigniew Magnowski               -          w-ce prezes

Cezary Molin                           -          odpowiedzialny za szkolenia

Maria Michnik             -          skarbnik

Ewa Długosz                           -          sekretarz

Renata Czyż                            -          członek

Anita Binek                             -          członek

 

02.03.2007 – 13.03.2009     

Cezary Molin                          -         prezes

Zbigniew Magnowski               -          w-ce prezes ds.szkoleniowych

Sebastian Bestrzyński              -          w-ce prezes

Maria Michnik             -          skarbnik

Ewa Długosz                           -          sekretarz

Gustaw Czyż                           -          członek

Bogumiła Czyż-Tomczek         -          członek


13.03.2009 – 28.02.2011     

Cezary Molin                          -         prezes

Zbigniew Magnowski               -          w-ce prezes ds.szkoleniowych

Sebastian Bestrzyński              -          w-ce prezes

Maria Michnik             -          skarbnik

Ewa Długosz                           -          sekretarz

Gustaw Czyż                           -          członek

Bogumiła Czyż-Tomczek         -          członek28.02.2011  –28.02.2013     

Cezary Molin                          -         prezes

Janusz Pochopień                    -          w-ce prezes ds.szkoleniowych

Sebastian Bestrzyński              -          w-ce prezes

Maria Michnik             -          skarbnik

Anita Binek                             -          sekretarz

Zbigniew Magnowski               -          członek

Iwona Boś                               -          członek

Bogumiła Czyż-Tomczek         -          członek28.02.2013  – nadal     

Cezary Molin                          -          prezes

Zbigniew Magnowski               -          w-ce prezes ds. szkoleniowych

Bogumiła Czyż-Tomczek      -  w-ce prezes ds. organizacyjnych

Maria Michnik             -          skarbnik

Ewa Długosz                           -          sekretarz

Józef Polok                              -          członek

Danuta Legierska                     -          członek

Irena Dąbkowska                    -          członek

Robert Guzik                          -          członek


Działalność zarządów kontrolowały  kolejne komisje rewizyjne w składach trzyosobowych. Ich przewodniczącymi byli, w różnych okresach, Józef Drobisz, Mariola Szymańska-Kukuczka, Grażyna Winiarska i Jerzy Chmiel, a członkami – Andrzej Podżorski, Halina Hombek, Irena Szturc, Gustaw Halama, Franciszek Drewniok, Jan Jurczyński, Stanisław Wantulok, Bogumiła Czyż, Grażyna Winiarska, Józef Drobisz,  Elżbieta Wacławik i Bronisław Pinkas.

Kronikarzami byli kolejno: Anna Pilch, Barbara Cienciała, Andrzej Pilch i Jerzy Chmiel.

 

Realizacja zadań koła

Generalnie można powiedzieć, że niezależnie od osób kierujących pracą koła w danym okresie praktycznie wszystkie podstawowe zadania były realizowane.


ad. 1 – zrzeszanie osób posiadających uprawnienia przewodnickie

Już samo założenie koła umożliwiło realizację tego punktu. Koło prowadziło ewidencję swoich członków – przewodników oraz załatwiało wszelkie sprawy formalne, jak choćby prolongatę ważności legitymacji. W roku 2000 w związku z wymogami Ustawy o Usługach Turystycznych z dnia 29.08.1997 koło musiało załatwić wszelkie sprawy dotyczące weryfikacji uprawnień i otrzymania nowych legitymacji. W roku 2001, a właściwie do dzisiaj, koło załatwiało wymagane od 1.01.2002 r. identyfikatory.
Na przestrzeni piętnastu minionych lat nastąpiła jedna rewolucyjna zmiana: zaczynaliśmy jako przewodnicy PTTK, a obecnie jesteśmy po prostu przewodnikami górskimi i/lub terenowymi z uprawnieniami wydanymi przez urzędy wojewódzkie.

ad. 2 – obsługa ruchu turystycznego

Tu też nastąpiły rewolucyjne zmiany związane z przejściem od socjalizmu do kapitalizmu. Początkowo obsługiwaliśmy wycieczki wyłącznie na zlecenie BORT PTTK, a obecnie – przede wszystkim w ramach indywidualnie prowadzonej działalności gospodarczej bądź na umowy-zlecenia bezpośrednio od klientów.
W pierwszym okresie było możliwe precyzyjne określenie liczby obsługiwanych wycieczek – np. w roku 1989 było ich 709 – natomiast obecnie jest to praktycznie niemożliwe, gdyż każdy pracuje na własną rękę, a poza tym nie jest wymagane sporządzanie żadnych statystyk. Niezależnie od braku danych ilościowych można stwierdzić, że udaje nam się obsłużyć prawie wszystkich chętnych klientów. Zupełnie wyjątkowo zdarzają się przypadki, że klient musi szukać pomocy wśród przewodników koła cieszyńskiego lub bielskiego.

 

ad. 3 – sprawowanie opieki, nadzoru i kontroli nad pracą przewodnicką członków koła

Działalność w tym zakresie nie została sformalizowana, ale istnieje w formie współpracy koleżeńskiej. W ostatnich latach wystąpiło natomiast zjawisko, z którym należałoby zacząć efektywniej walczyć: prowadzenie wycieczek, nawet w wysokich partiach naszych gór, przez osoby nie posiadające żadnych uprawnień.

 

ad. 4 – organizacja kursów dla kandydatów na przewodników

Próby zorganizowania kursu były czynione od samego początku istnienia koła, niestety do roku 1998 spotykały się z nieprzychylnym stosunkiem wojewódzkiej komisji przewodnickiej. Kursy udało się zorganizować dopiero w roku 1997 oraz 2000/02. W obu przypadkach inicjatorem i realizatorem był nasz przewodnik Józef Ładoś. Pierwszy kurs ukończyło 30 osób, a drugi – 16 osób.

 

ad. 5 – prowadzenie szkolenia i dokształcania członków koła

Ten rodzaj działalności był oczkiem w głowie każdego zarządu. Zwyczajowo stosowano dwie formy szkolenia: spotkania połączone z prelekcjami oraz wycieczki szkoleniowe. Prelekcje wygłaszali dla nas między innymi Stanisław Hadyna, Władysław Sosna, Jan Krop, Józef Broda, Małgorzata Kiereś. Mieliśmy też spotkania z konserwatorami przyrody i zabytków, władzami miejskimi Wisły i Ustronia, twórcami ludowymi, a część tematów została opracowana po prostu przez samych przewodników. Wycieczki szkoleniowe miały na celu osobiste poznanie interesujących terenów, obiektów i wreszcie – osób. Obejmowały zarówno odległy Wiedeń, jak i pobliskie miejscowości, choćby Skoczów lub Goleszów. Wiele wycieczek realizowaliśmy też na piechotę, pogłębiając znajomość bliższych i dalszych pasm górskich. Nasi przedstawiciele dotarli nawet do Himalajów.


ad. 6 – organizowanie akcji społecznych i popularyzatorskich z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Wiele akcji społecznych poszczególnych przewodników nie zostało przez nich zgłoszonych, ale z różnych głosów wiadomo, że zdarzają się wycieczki obsługiwane za darmo. Szczególnie dotyczy to wycieczek szkolnych, osób niepełnosprawnych oraz dzieci powodzian. Od 8 lat prowadzona jest akcja „Przewodnik czeka”. Jej rezultaty, jak na razie, są mniejsze od oczekiwanych, ale mają wyraźną tendencję wzrostową. Widoczni byliśmy też na imprezach „Biesiada przewodnicka”. Mamy trochę kłopotów z ustaleniem ich formuły, ale obie dotychczasowe były udane.
Koło posiada własną stronę internetową , http://www.pttk.wisla.pl/kolo.html gdzie dostępne są opisy tras spacerowych w Wiśle i okolicach autorstwa Franciszka Drewnioka. Opis tych tras oraz inne informacje turystyczne umieszczane są okresowo w „Echu Wisły” i „Głosie Ziemi Cieszyńskiej”. Zbigniew Cienciała jest pomysłodawcą Wiślańskiej Odznaki Turystycznej

 

ad. 7 – prowadzenie działalności socjalno-bytowej dla członków koła

Działalność ta ma coraz bardziej ograniczony charakter ze względu na brak funduszy. Na przestrzeni minionych 20-tu lat miały miejsce symboliczne dofinansowania dla członków koła biorących udział w niektórych imprezach. Na samym początku dofinansowano w 50% zakup materiału na spodnie przewodnickie. Obecnie można raczej liczyć na pomoc organizacyjną ze strony koła przy wspólnym zakupie kurtek, koszulek, czapek przewodnickich itp. uzyskując przy tym jakiś rabat.

 

ad. 8 – współpraca z komisjami problemowymi ZO PTTK „Wisła”

Od momentu powstania koła jego członkowie pełnili ważne funkcje w zarządzie oddziału oraz w poszczególnych komisjach. Można śmiało zaryzykować twierdzenie, że bez koła przewodników wiślański Oddział PTTK straciłby rację bytu.

Uwagi końcowe

Po upływie 25-tu lat istnienia koła można stwierdzić, że nie był to czas stracony. Nasze koło przeżywało okresy wzlotów, czasem obniżało trochę loty, ale w sumie dobrze pełniło swoją funkcję. Było nas na początku 22, a teraz jest nas 100 przewodników.
Pięciu naszych kolegów: Józef Drobisz, Jan Misiorz, Franciszek Drewniok, Henryk Cieślar,
Zbigniew Cienciała otrzymało najwyższe odznaczenie przewodnickie „Zasłużony Przewodnik PTTK”.

Niezależnie od statutowej działalności dopracowaliśmy się również form towarzyskich np. rozpoczęcie sezonu (bacowanie),smażenie jajecznicy, zakończenie sezonu, Wigilijka. O tym, że się dobrze ze sobą czujemy świadczy między innymi zawieranie przewodnickich małżeństw (rozwody są znacznie rzadsze).

Jesteśmy silni siłą i oryginalnością naszych członków. Nie sposób wymienić wszystkich, więc tu podamy tylko niektórych: Józef Broda – multiinstrumentalista i konferansjer o ogólnopolskiej sławie, Franciszek Drewniok – autor przewodników, licznych artykułów, dzięki niemu mamy stronę w internecie, Edward Stec – artysta, twórca naszej wiślańskiej odznaki przewodnickiej, Małgorzata Kiereś – etnograf i  kierownik muzeum w Wiśle, Henryk Cieślar – gawędziarz, laureat konkursów krasomówczych, Gustaw Czyż – recytator, Bronisław Pinkas, który w duecie z Franciszkiem Drewniokiem tworzy niepowtarzalny zespół muzyczny, Grażyna Winiarska – autor przewodnika po Ustroniu – można by wymieniać tak bez końca.

.

Niektórzy koledzy niestety odeszli od nas na zawsze. Są to Jan Makula, Erwin Duraj,
Gustaw Krzok, Henryk Plewnia, Gustaw Halama, Henryk Hombek, Marek Gawłowski
Andrzej Podżorski, Jan Misiorz, Henryk Cieślar, Teofil Cieślar

 

Świat nie znosi pustki, wobec tego nasze koleżanki rodzą dzieci, w których żyłach płynie co najmniej 50% przewodnickiej krwi, a to dobrze rokuje kołu na przyszłość.  


Strona główna Koła
Nasze władze
Pani sekretarz pisze:
(ważne !!)

Techniczne informacje przewodnickie
(czytaj !!)
Historia Koła
Wspomnienia  z imprez

Created by Franciszek Drewniok